سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی 
محقق 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(ره) 
محقق 
 
 
پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 
مدرس 
1393/11/01 
ادامه دارد 
تاریخ اسلام- آشنایی با منابع 
تدریس 
جامعه الزهرا 
مدرس 
1394/11/01 
ادامه دارد 
تاریخ فرق و مداهب- تاریخ اسلام