مشخصات فردی و زندگینامه
نام:صدرالله
نام خانوادگی:اسماعیل زاده
پست الکترونیک:sesmaeilzadeh@yahoo.com
نخصص ها:تاریخ و سیره ، الهیات و معارف اسلامی ، تبلیغ