عمرو بن زبیر
41 بازدید
محل نشر: پژوهشکده باقرالعلوم
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عمرو فردی خوش سیما بود و¬ به همین سبب توجهات به سوی او جلب می-شد، وی سخن¬ور ماهری بوده و دارایی زیادی داشت...